Služby

  • geometrické plány - zaměření staveb, rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene
  • vytýčení hranice pozemku, stavebního pozemku, staveniště
  • polohopisné a výškopisné plány - pro projektování
  • zaměření skutečného stavu - liniové stavby, inženýrské sítě
  • měření posunu a deformací
  • podzemní a nadzemní vedení